2 list św. Klary

DRUGI LIST ŚW. KLARY DO ŚW. AGNIESZKI Z PRAGI

tłum. Kajetan Ambrożkiewicz OFMCap

 

1 Córkę Króla królów, służebnicę Pana panujących (por. Ap 19,16; 1Tm 6,15), godną oblubienicę Jezusa Chrystusa, a przeto szlachetną królową, panią Agnieszkę,

2 pozdrawia Klara, nieużyteczna i niegodna służebnica (por. Łk 17,10) ubogich pań, i życzy jej nieustannego życia w najwyższym ubóstwie.

3 Dziękuję Dawcy łask, od którego zgodnie z wiarą pochodzi każde dobro i wszelki dar doskonały (Jk 1,17), że przyozdobił cię takim blaskiem cnót i wsławił oznakami tak wielkiej doskonałości,

4 że jako gorliwa naśladowczyni Ojca doskonałego (por. Mt 5,48) stałaś się doskonała, aby Jego oczy nie widziały w tobie nic niedoskonałego (por. Ps 135,16).

5 Jest to doskonałość, dzięki której sam Król złączy się z tobą w komnacie niebieskiej, gdzie w wielkiej chwale zasiada na gwiaździstym tronie,

6 ponieważ zlekceważyłaś dostojeństwo królestwa ziemskiego i ofiarowane małżeństwo z cesarzem wydało ci się za mało godne,

7 zostałaś gorliwą zwolenniczką najświętszego ubóstwa i w duchu wielkiej pokory i najżarliwszej miłości poszłaś śladami Tego (por. 1P 2,21), który cię przyjął jako oblubienicę.

8 Wiem, że jesteś bogata w cnoty, wystrzegam się więc rozwlekłego pisania, aby cię nie męczyć zbytecznymi słowami,

9 choć tobie żadne słowo nie wydaje się zbyteczne, jeśli może przynieść ci pociechę.

10 Jedno jest konieczne (Łk 10,42) i to jedno kładę ci do serca, przez miłość Tego, któremu się oddałaś na świętą i miłą ofiarę (por. Rz 12,1);

11 pamiętaj o swym postanowieniu jak druga Rachel i miej zawsze przed oczyma swą zasadę: przestrzegaj, czego przestrzegasz, czyń, co czynisz, i nie ustawaj (por. Pnp 3,4),

12 lecz krokiem szybkim i lekkim, nie urażając stopy, żeby nie przylgnął do niej nawet pył (por. Ps 91,12),

13 podążaj bezpiecznie z radością, ochoczo i ostrożnie ścieżką szczęśliwości.

14 Nikomu nie wierz, z nikim się nie zgadzaj, kto by cię chciał oderwać od tego postanowienia, kto by ci był zgorszeniem (por. Rz 14,13) w drodze, abyś spełniła swe śluby wobec Najwyższego z taką doskonałością, z jaką cię powołał Duch Pański (Ps 50,14).

15 Abyś w tym mogła bezpieczniej kroczyć drogą przykazań Pańskich (por. Ps 119,32), stosuj się do rady czcigodnego naszego Ojca, brata Eliasza, ministra generalnego;

16 ceń ją wyżej nad rady innych i uważaj za najdroższy skarb.

17 A jeśli będzie ci kto mówił co innego lub dawał rady szkodliwe dla twej doskonałości, niezgodne z twoim Boskim powołaniem, to mimo należnej czci, nie słuchaj jego rady,

18 lecz, uboga dziewico, obejmij ramionami ubogiego Chrystusa.

19 Patrz na Tego, który dla ciebie został wzgardzony; stań się dla Niego wzgardzona na tym świecie (por. J 12,25) i idź za Nim.

20 Dostojna królowo, twój Oblubieniec, najpiękniejszy spośród synów ludzkich (Ps 45,3), stał się dla twego zbawienia najlichszym z ludzi (por. Iz 53,3), był wzgardzony, zbity, poraniony przez biczowanie (por. Mt 19,20; 27,26) na całym ciele i zmarł wśród męczarni na krzyżu; wpatruj się w Niego, rozmyślaj o Nim, uwielbiaj i staraj się Go naśladować.

21 Jeśli będziesz z Nim cierpieć, będziesz z Nim królować (por. Rz 8,17; 2Tm 2,12); jeśli będziesz dzielić z Nim ból, będziesz dzielić radość; jeśli będziesz umierała z Nim na krzyżu męczeńskim (por. 2Tm 2,11), będziesz mieszkała z Nim w niebie (por. Ps 110,3) w chwale świętych,

22 a imię twoje zostanie zapisane w księdze życia i będziesz sławna wśród ludzi (Ap 3,5).

23 Dlatego będziesz miała wieczny udział w chwale królestwa niebieskiego zamiast rzeczy ziemskich i przemijających, w dobrach wiecznych zamiast krótkotrwałych i żyć będziesz na wieki wieków.

24 Żegnaj, siostro i pani najdroższa ze względu na Pana twego Oblubieńca,

25 i staraj się w swych pobożnych modlitwach polecać Panu (por. Dz 14,22) mnie i moje siostry. Cieszymy się z dobra wszystkiego, które Pan sprawia w tobie swą łaską.

26 Jak najserdeczniej polecaj nas również swoim siostrom.

Skip to content