Modlitwy św. Paschalisa Baylona

MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

MODLITWA I

Panie, mój Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Królu wszechmocny, Tyś stworzył mnie swoją mądrą ręką na obraz i podobieństwo swoje. Kimże jestem, że o mnie pamiętałeś? Albo kim jest człowiek, najłaskawszy Ojcze, że czynisz go tak wielkim? Jest on tak bardzo bliskim Twemu sercu i miłości. Zaraz gdy stworzyłeś człowieka, uczyniłeś go panem i najobficiej zastawiłeś przed nim stół w rajskim ogrodzie, lecz po dokonaniu odkupienia przygotowałeś dla niego inny stół. Na nim dajesz Siebie jako pokarm. O Panie, jakaż Twoja hojność i nadzwyczajna wspaniałość. Przychodzisz do mnie taki, jaki jesteś: Bóg, nieskończony Stwórca i Odkupiciel. O mój dobry Jezu, Zbawienie moje! Ofiaruje Tobie moje zimne serce i mą ubogą duszę. Wiele razy obrażałem Twój Boski Majestat i jak zdrajca Absalom wyrzucałem Cię z królestwa mego serca. Źródło wody żywej, oczyść mnie! Uzdrów mnie, Lekarzu mego ocalenia! Przystrój mnie w mocną wiarę i nadzieję, abym stał się godną Ciebie świątynią. Setnik, człowiek wielkiej wiary, nie śmiał Cię przyjąć do swojego domu; św. Jan Chrzciciel, uświęcony jeszcze przed swoim narodzeniem, nie miał odwagi Cię ochrzcić; a ja, grzesznik, ośmielam się przyjmować Stwórcę i Pana Aniołów. Ojcze Niebieski, daj mi siłę i odwagę, bym stał się godny Ciebie. Synu, Mądrości Ojca, obdarz mnie mądrością i roztropnością. Duchu Święty, Miłości Ojca, i Syna, zapal moje serce i oczyść duszę ogniem Twojej miłości, abym żywą wiarą przyjął ten Najświętszy Sakrament. Amen.

 

MODLITWA II

Królu nieba, Panie mój, Jezu Chryste, oto ja, niegodny grzesznik, przystępuję do świętego ołtarza Twojego wezwany przez Twój boski głos, ufając Twojej łaskawości. Ty mnie wzywasz do swojego ołtarza, dając mi samego Siebie, przedziwną rozkosz. Ośmielony tym, chociaż jestem mały, tak jak kiedyś Beniamin, przychodzę na ucztę, którą Najstarszy Brat, przedstawiony w figurze Józefa, zarządził dla swoich braci – wszystkich wiernych. Proszę Twój Majestat, abym dostąpił owoców tego Sakramentu, których udzielasz swoim przyjaciołom. Jestem chory, Ty zaś jesteś Lekarzem mego życia. Grzesznikiem jestem, Ty zaś jesteś bogaty w dobra nieskończone. Panie, spraw, aby wzrastała moja wiara, by pomnażała się moja miłość, żeby wzmocniła się moja nadzieja. Spraw, abym wypełnił wszystkie moje śluby, które Tobie złożyłem, i wychwalał Ciebie w wierze. Po śmierci zaś niech dostąpię radości życia wiecznego. Amen.

 

MODLITWA III

O Panie mój, Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który podczas Twej Świętej Wieczerzy, w ogromie Swej nieskończonej miłości, którą od zawsze nas umiłowałeś, ustanowiłeś Przenajświętszy Sakrament Twego drogocennego Ciała i najczystszej Krwi na pamiątkę Twej najboleśniejszej Męki i dałeś Twym świętym Apostołom Twe Przenajświętsze Ciało do spożycia, a Krew Twą najdroższą, jako napój, błagam Cię Panie i pokornie proszę: skrusz twardość mego serca i udziel mi hojnie daru tkliwości, przez którą oczyszczasz grzeszną mą duszę ze wszystkich jej grzechów… (następują słowa spowiedzi powszechnej). Ty, Panie, wypowiedziałeś Twoimi świętymi ustami: Jam jest Chleb żywy, który z nieba zstąpił, kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki (J 6, 51-52). O Chlebie słodki, uzdrów podniebienie mego serca, aby czuło słodycz Twej miłości; ulecz je z wszystkich jego chorób, aby poza Tobą innej słodyczy nie czuło. O Chlebie Przenajświętszy, wszelkiej słodyczy i smaku pełny, który zawsze nas odnawiasz, którego nigdy nie brakuje. Niech zatem pożywa Ciebie me serce i niech wnętrze mej duszy zawsze pełne będzie słodyczy i smaku Twego. O Chlebie Przenajświętszy, o Chlebie życia, Chlebie najczystszy, który z nieba zstąpiłeś i życie dajesz światu! Przybądź, Panie, przybądź do serca mego, niech dusza moja czuje słodycz Twej błogosławionej obecności. Oddal ode mnie wszystkich mych nieprzyjaciół, którzy chcą mnie osaczyć. Niech uciekną, niech uciekną przed nieskończoną Twą mocą, abym przez Ciebie, Panie, wewnątrz i na zewnątrz strzeżony, szedł prostą drogą do Królestwa Niebieskiego, w którym twarzą w twarz będę zawsze uwielbiał Twą niewyczerpaną obecność i razem z Tobą będę na wieki szczęśliwy. Amen.

 

MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

MODLITWA I

Ojcze niebieski, składam Ci dzięki za to, że Twój Syn przyszedł dziś do mnie jako Pokarm w tej Hostii Świętej, aby uwolnić mnie od szatańskiego panowania i pocieszyć mnie. Odkupicielu mój, składam Ci nieskończone dzięki za to, iż tak szczodrze wzbogaciłeś moją duszę, karmiąc ją Twym świętym Ciałem i Krwią. Duchu Święty, Miłości Doskonała, dzięki Ci za to, że nawiedziłeś moje serce i umocniłeś je Twoją świętą miłością. Boże Troisty i Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, niech wielbią Cię wszyscy Aniołowie, niech wysławiają Cię wszystkie stworzenia. O Panie, niech moc Twego Sakramentu sprawi, aby moja dusza zjednoczyła się z Tobą w miłości. Proszę Twój Majestat, abym odtąd już nigdy Cię nie obrażał. Niech mnie nie pociąga świat i wszelkie jego powaby. Całym Twoim tchnieniem panuj nad słabością mojego ciała, żebym z Twą pomocą odniósł całkowite zwycięstwo, ogarnięty Twoją świętą miłością. Pragnę najpełniej udoskonalić moją wiarę i nadzieję. Pragnę, by moja dusza wzrastała w cnotach aż zobaczy w szczęśliwej wizji i osiągnie to, co tutaj wiernie adoruje. Pragnę z doskonałą radością w wiecznej chwale posiąść Tego, którego przyjąłem ukrytego w tej Świętej Hostii. Amen.

 

MODLITWA II

O Maryjo, najdostojniejsza Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, najłaskawsza Królowo nieba i ziemi. Tyś była godna nosić w swym świętym łonie Stwórcę wszechrzeczy, którego najczcigodniejsze Ciało dziś przyjąłem. O Pani, racz wstawić się za mną, abym zadośćuczynił za wszystko, czym zgrzeszyłem przeciwko temu Sakramentowi przez niewiedzę, zaniedbanie i wszelkie zło. Niech Twoje prośby wyjednają mi przebaczenie u Twego Syna Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Skip to content