Etapy formacji

Formacja kandydatek do życia zakonnego przebiega stopniowo. Zaczyna się od aspiratu, trwa przez postulat i nowicjat, a dopełniana jest w okresie ślubów czasowych, jednak doskonali się przez całe życie.

Aspirat jest wstępnym etapem w procesie przygotowania do życia zakonnego. To czas konkretnego i kompetentnego towarzyszenia kandydatce w rozeznawaniu jej powołania w Kościele. Kandydatki muszą przedstawić:

  • świadectwo chrztu i bierzmowania
  • świadectwo zdrowia

W naszym zakonie aspirat trwa jeden rok.

Postulat to czas bezpośredniego przygotowania do życia zakonnego. Podczas jego trwania kandydatka potwierdza swoją stanowczą wolę nawrócenia poprzez stopniowe przechodzenie od życia świeckiego do monastycznego życia kontemplacyjnego. W tym czasie ma ona sprawdzić swoje powołanie oraz przydatność do życia w naszej wspólnocie.  Postulat trwa jeden rok i kończy się przyjęciem habitu i nowego imienia podczas ceremonii obłóczyn.

Nowicjat to czas bardziej intensywnego przygotowania do życia zakonnego, konsekrowanego w duchu rad ewangelicznych. To podstawowy okres formacji, jakby zakładanie fundamentów.

Jego zadaniem jest zapoznanie nowicjuszki z naszym sposobem życia i przygotowanie do świadomego złożenia ślubów: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.

Nowicjat trwa dwa lata. Pierwsze dwanaście miesięcy to tzw. rok kanoniczny nowicjatu.

Po zakończeniu próby nowicjackiej kandydatka aktem pierwszej profesji zobowiązuje się wobec Boga i Kościoła do zachowania rad ewangelicznych oraz Reguły, Konstytucji i innych norm zakonnych.

W okresie ślubów czasowych juniorystka kontynuuje pracę nad własną dojrzałością duchową i osobowościową, pełniej uczestniczy w odpowiedzialności za różne prace i obowiązki podejmowane we wspólnocie.

Śluby czasowe w naszym Zakonie składane są na jeden rok i przez okres pięciu lat co roku ponawiane. Okres junioratu przygotowuje młodą siostrę do całkowitego ofiarowania się Bogu poprzez śluby wieczyste.

Profesja wieczysta całkowicie łączy nas z Bogiem Ojcem w Chrystusie przez Ducha Świętego. Jej zewnątrznym znakiem jest obrączka.

Formacja podstawowa w naszym Zakonie trwa osiem lat i jest częścią formacji stałej, która trwa przez całe życie.

Skip to content