Nieszpory o Najświętszym Sakramencie

Wstęp

 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku była, tak i ninie * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

Alleluja.

 

Hymn

 

Sław języku tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi,

którą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dni,

Ten, co Matkę miał Dziewicę, Król narodów godzien czci.

 

Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród,

gdy po świecie na wsze strony ziarno słowa rzucił w lud,

wtedy cudem niezgłębionym zamknął Swej pielgrzymki trud.

 

W noc ostatnią, przy Wieczerzy, z tymi, których braćmi zwał,

pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał,

sam Dwunastu się powierzył, i za pokarm z Rąk Swych dał.

 

Słowem, więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało Swe,

wino Krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce.

Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle.

 

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz,

niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas.

Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.

 

Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni.

Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci,

a równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.

Amen.

 

Psalm 110

 

Ant.: Chrystus, Wieczny Kapłan, na wzór Melchizedeka, * ofiarował chleb i wino.

 

Rzekł Pan do Pana mego łaskawym * swym głosem siądź mi przy boku prawym.

Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi * dam za podnóżek pod Twoje nogi.

Berło Twej mocy wydam z Syjonu, * świat cały padnie u Twego tronu.

A Ty używać będziesz praw swoich, * wśród nieprzyjaciół panując Twoich.

Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, * przy Tobie lud Twój w jasności stanie;

Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, * Ciebie z wnętrzności Moich wydałem.

Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa * danego nigdy nie cofnie słowa.

Ty jesteś Kapłan do końca wieka, * według obrządku Melchizedeka.

Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, * w dzień gniewu swego zetrze tyrany.

Sąd swój rozciągnie po całym świecie * i nieposłuszne narody zgniecie.

Pyszną na ziemi głowę poniży, * która Mu Jego chwały ubliży.

Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, * dlatego głowę wzniesie na wieki.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

 

Ant.: Chrystus, Wieczny Kapłan, na wzór Melchizedeka, * ofiarował chleb i wino.

Psalm 111

 

Ant.: Podniosę kielich zbawienia, * i złożę ofiarę pochwalną.

 

Całym Cię sercem chwalić będę, Panie, * gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.

Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba, * którymi władnie jak Mu się podoba.

Co pocznie, wszystko pełne jest zacności, * pełne uwielbień, wiek sprawiedliwości.

Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi * wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.

Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny, * karmi i hojnie bogaci lud wierny.

Stateczny w słowie, co raz postanowił * wiecznymi czasy tego nie odmówił.

Moc swą okazał, gdy wygnał pogany, * a ten kraj synom Izraela dany.

Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane, * a zaś słusznością prawa prostowane.

Te się na wieki żadnych lat nie boją, * bo na słuszności i na prawdzie stoją.

Pan sługi swoje z niewoli wybawił * i dla nich wieczny testament zostawił.

Imię ma straszne i pełne świętości, * a bojaźń Boża początkiem mądrości.

Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi, * będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

 

Ant.: Podniosę kielich zbawienia, * i złożę ofiarę pochwalną.

 

Psalm 117

 

Ant.: Panie, Ty jesteś Drogą, Ty jesteś Prawdą, * Ty jesteś Życiem świata.

 

Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie, * Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.

Bo litość Jego nad nami stwierdzona * A prawda Pańska wiecznie uiszczona.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była tak i ninie, * I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

 

Ant.: Panie, Ty jesteś Drogą, Ty jesteś Prawdą, * Ty jesteś Życiem świata.

 

Słowo Boże (1 Kor 11, 23-25)

 

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!” Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę!”

 

Responsorium

 

K: Dał im Chleb z nieba – Alleluja, Alleluja.

W: Dał im Chleb z nieba – Alleluja, Alleluja.

K: Chleb Aniołów spożywał człowiek.

W: Alleluja, Alleluja.

K: Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Dał im Chleb z nieba – Alleluja, Alleluja.

 

Magnificat

 

Ant.: O Święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki *

Duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Alleluja.

 

Uwielbiaj duszo moja, sławę Pana mego, * Chwal Boga Stworzyciela, tak bardzo dobrego,

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, * Bóg mój rozkoszą serca i weselem ducha.

Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, * łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.

Przeto wszystkie narody co ziemię osiędą, * odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, * którego moc przedziwna, święte imię Jego.

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, * bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, * rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.

Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, * wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.

Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, * bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.

Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, * wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.

Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, * Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.

Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, * Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze niech będzie * teraz i na wiek wieków niechaj zawsze słynie wszędzie.

 

Ant.: O Święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki *

Duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Alleluja.

 

Modlitwy wstawiennicze

 

Chrystus zaprasza wszystkich ludzi na ucztę, podczas której daje swe Ciało i Krew za życie świata. Zanośmy do Niego nasze błagania:

 Chryste, Chlebie Niebieski, daj nam życie wieczne.

Chryste, Synu Boga żywego, Ty nam poleciłeś sprawować Eucharystyczną Wieczerzę na Twoją pamiątkę, niech ona będzie źródłem życia dla Twojego Kościoła.

Chryste, jedyny Kapłanie Boga Najwyższego, Ty powierzyłeś kapłanom sprawowanie Twoich sakramentów, daj aby postępowaniem naśladowali to, co wykonują.

Chryste, Manno z nieba, Ty sprawiasz, że wszyscy, którzy spożywają jeden chleb stają się jednym ciałem, umocnij pokój i zgodę wśród wszystkich wierzących w Ciebie.

Chryste, niebiański Lekarzu, Ty dajesz nam swój chleb jako lekarstwo nieśmiertelności i zadatek zmartwychwstania, przywróć zdrowie chorym i ożyw nadzieję grzeszników.

Chryste, Królu chwały, Ty poleciłeś, abyśmy sprawując Eucharystię, głosili śmierć Twoją, aż przyjdziesz, spraw aby ci, którzy w przyjaźni z Tobą odeszli ze świata, mieli udział w Twoim zmartwychwstaniu.

 

Ojcze nasz

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Modlitwa

 

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

Rozesłanie

 

K: Pan z wami.

W: I z duchem Twoim.

K: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący: * Ojciec i Syn i Duch Święty.

W: Amen.

K: idźcie w pokoju Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Skip to content