Testament św. Klary

tłum. Kajetan Ambrożkiewicz OFMCap

 

1 W Imię Pańskie (Kol 3,17). Amen.

2 Wśród różnych dobrodziejstw, które otrzymałyśmy i co dzień otrzymujemy od hojnego Dawcy, Ojca miłosierdzia (2Kor 1,3), i za które powinnyśmy chwalebnemu Dobroczyńcy całym sercem dziękować, znajduje się wielkie dobrodziejstwo naszego powołania;

3 im zaś ono jest doskonalsze i większe, tym więcej jesteśmy Bogu dłużne.

4 Dlatego Apostoł mówi: Uznaj swoje powołanie (por. 1Kor 1,26).

5 Syn Boży stał się dla nas drogą (por. J 14,6), którą nam pokazał i której nas uczył słowem i przykładem (por. 1Tm 4,12) święty nasz ojciec Franciszek, prawdziwy Jego miłośnik i naśladowca.

6 Powinnyśmy zatem, umiłowane siostry, rozważać niezmierzone dobrodziejstwa, jakimi nas Bóg obsypał,

7 a w szczególności te, które zdziałał w nas przez swego umiłowanego sługę, świętego naszego ojca Franciszka,

8 nie tylko po naszym nawróceniu, ale gdyśmy jeszcze żyły wśród marności świata.

9 Sam bowiem Święty, nie mający jeszcze braci ani towarzyszy, zajęty zaraz po swoim nawróceniu

10 odnawianiem kościoła świętego Damiana, w którym spłynęła na niego pełnia pociechy Bożej i pobudziła do całkowitego opuszczenia świata,

11 w przypływie wielkiej radości i oświecony przez Ducha Świętego, przepowiedział o nas to, co Pan potem spełnił.

12 Wszedł bowiem wtedy na mur tego kościoła i do kilku ubogich ludzi, którzy znajdowali się w pobliżu rzekł głośno po francusku:

13 Chodźcie i pomóżcie mi w pracy przy klasztorze świętego Damiana,

14 bo będą tu mieszkać panie, których sława i święte życie wielbić będzie naszego Ojca niebieskiego (por. Mt 5,16) w całym Jego Kościele świętym.

15 Możemy więc w tym wydarzeniu podziwiać wielką dobroć Boga względem nas,

16 który w swym nadmiernym miłosierdziu i miłości raczył przez swego Świętego te słowa powiedzieć o naszym powołaniu i wybraniu (por. 2P 1,10).

17 I nie tylko o nas przepowiadał to święty nasz Ojciec, ale i o innych, które pójdą za głosem świętego powołania, którym Pan nas wezwał.

18 Z jakąż więc troskliwością, z jakąż gorliwością ducha i ciała powinnyśmy spełniać nakazy Boga i naszego Ojca, aby przy pomocy Pana oddać Mu talent pomnożony (por. Mt 25,15-23).

19 Sam bowiem Pan postawił nas jako wzór i zwierciadło mające być przykładem nie tylko dla innych, lecz również dla naszych sióstr, które powołał do naszego życia,

20 aby i one były zwierciadłem i przykładem dla ludzi żyjących w świecie.

21 Skoro więc Pan powołał nas do tak wielkiego zadania, aby z nas mogły brać wzór te, które są dla innych przykładem i zwierciadłem,

22 powinnyśmy szczególnie błogosławić i chwalić Pana i umacniać się w Panu, by czynić dobrze.

23 Dlatego, jeśli będziemy żyć według tej reguły, zostawimy innym szlachetny przykład (por. 2Mch 6,28.31) i przez trud krótkiego żywota zdobędziemy nagrodę wiecznego szczęścia (Flp 3,14; 2Kor 4,17).

24 Gdy Najwyższy Ojciec niebieski (por. Mt 6,26) raczył w swoim miłosierdziu oświecić moje serce łaską, abym za przykładem i pouczeniem świętego naszego Ojca Franciszka czyniła pokutę,

25 niedługo po jego nawróceniu wraz z kilkoma siostrami, które mi Pan dał wnet po moim nawróceniu, przyrzekłam mu z własnej woli posłuszeństwo,

26 tak jak Pan udzielił nam światła swej łaski przez chwalebne życie i naukę świętego Franciszka.

27 On zaś widząc, że byłyśmy fizycznie słabe i ułomne, ale nie cofałyśmy się przed niedostatkiem, ubóstwem, pracą i utrapieniem, ani przed lekceważeniem i wzgardą świata,

28 lecz za przykładem świętych i jego braci uważałyśmy to za wielką rozkosz, uradował się bardzo (por. Flp 4,10; J 20,20) w Panu,

29 i z miłości ku nam zobowiązał się, że będzie nas osobiście i przez swój zakon otaczał zawsze serdeczną i troskliwą opieką, jak swoich braci.

30 I tak z woli Pana i świętego ojca naszego Franciszka udałysmy się do kościoła świętego Damiana, aby tam zamieszkać.

31 Tu w krótkim czasie, Pan przez swoje miłosierdzie i łaskę pomnożył naszą liczbę, spełniając to, co przepowiedział przez swego Świętego.

32 W innym bowiem miejscu przedtem przebywałyśmy, ale bardzo krótko.

33 Potem napisał nam regułę życia, kładąc nacisk na to, żebyśmy zawsze trwały w świętym ubóstwie.

34 I nie zadowolił się tym, że zachęcał nas za swego życia do miłości i zachowania najświętszego ubóstwa licznymi naukami i własnym przykładem (por. Dz 20,2), lecz zostawił nam jeszcze liczne pisma, abyśmy po jego śmierci nigdy od ubóstwa nie odstąpiły.

35 Podobnie Syn Boży, póki żył na świecie, nie chciał nigdy odstąpić od świętego ubóstwa.

36 I nasz święty ojciec Franciszek, idąc Jego śladami (por. 1P 2,21), póki żył, nie odstąpił ani w swoim przykładzie, ani w nauce od świętego ubóstwa, które wybrał dla siebie i swoich braci.

37 Ja więc, Klara, niegodna służebnica (por. Łk 1,38) Chrystusa i sióstr ubogich klasztoru św. Damiana i roślinka świętego Ojca, zastanawiając się razem z moimi siostrami nad naszą tak wzniosłą profesją, nad poleceniem tak wielkiego Ojca,

38 i nad słabością innych, której obawiałyśmy się i dla siebie po śmierci świętego ojca naszego Franciszka, naszej podpory, jedynej po Bogu pociechy i umocnienia (por. 1Tm 3,15),

39 odnawiałam wielokrotnie i dobrowolnie z siostrami nasze zobowiązanie wobec pani naszej, najświętszego ubóstwa, aby siostry, które są teraz i te, które przyjdą po mojej śmierci, nie mogły w żaden sposób od niego odstąpić.

40 I jak ja gorliwie się zawsze starałam zachowywać święte ubóstwo przyrzeczone Panu i świętemu naszemu ojcu Franciszkowi, i aby je inne siostry zachowywały,

41 tak również siostry, które po mnie obejmą urząd, powinny je same zachowywać i dbać, aby je inne zachowywały.

42 Dla większej zaś pewności postarałam się, aby Ojciec święty Innocenty, za czasów którego zaczynałyśmy, i inni jego następcy potwierdzili swymi przywilejami naszą profesję najświętszego ubóstwa, które przyrzekłyśmy również naszemu Ojcu,

43 abyśmy nigdy od niego w żaden sposób nie odstąpiły.

44 Dlatego klęcząc i pochylając się głęboko duszą i ciałem, powierzam wszystkie moje siostry, obecne i przyszłe, świętej matce, Kościołowi Rzymskiemu, Ojcu świętemu, a zwłaszcza kardynałowi, który będzie wyznaczony dla Zakonu Braci Mniejszych i dla nas.

45 Przez miłość Pana, który ubogi położony w żłobie (Łk 2,12), ubogi żył i nagi zawisł na krzyżu,

46 niech kardynał protektor dba, aby ta mała trzódka (por. Łk 12,32), którą w swym świętym Kościele Bóg Ojciec wzbudził słowem i przykładem świętego Franciszka, naśladującego ubóstwo i pokorę umiłowanego Syna Bożego i Jego chwalebnej Matki Dziewicy,

47 zachowywała zawsze święte ubóstwo przyrzeczone Bogu i świętemu naszemu ojcu Franciszkowi, i niech w tym ubóstwie umacnia i utrzymuje siostry.

48 Pan dał nam świętego naszego ojca Franciszka jako założyciela, krzewiciela i pomocnika w służbie Chrystusowi i w tym, co przyrzekłyśmy Bogu i samemu naszemu Ojcu,

49 który za swego życia słowem i czynem otaczał nas, swoją roślinkę, troskliwą opieką.

50 Powierzam więc również wszystkie moje siostry obecne i przyszłe następcy świętego naszego ojca Franciszka i całemu zakonowi,

51 aby nam pomagali służyć coraz lepiej Bogu, a zwłaszcza zachowywać najświętsze ubóstwo.

52 Jeżeli się natomiast kiedykolwiek zdarzy, że wspomniane siostry opuszczą to miejsce i przeniosą się na inne, to gdziekolwiek będą, powinny również po mojej śmierci zachowywać regułę ubóstwa, którą przyrzekłyśmy Bogu i świętemu naszemu ojcu Franciszkowi.

53 Niech się jednak starają i pamiętają, zarówno siostra piastująca mój urząd, jak i pozostałe, aby nie nabywać i nie przyjmować koło klasztoru więcej ziemi, niż jest to rzeczywiście konieczne na założenie ogrodu dla uprawiania warzyw.

54 Jeżeli zaś trzeba będzie mieć kiedyś więcej ziemi za ogrodzeniem ogrodu dla przyzwoitego odosobnienia klasztoru, niech pozwolą tylko tyle nabyć, ile wymaga prawdziwa konieczność.

55 Ziemia ta nie powinna być ani uprawiana, ani obsiewana, lecz niech zawsze leży odłogiem.

56 Napominam i zachęcam w Panu Jezusie Chrystusie wszystkie moje siostry, obecne i przyszłe, aby zawsze się starały iść drogą świętej prostoty, pokory i ubóstwa, i uczciwości życia świętego,

57 tak jak od początku naszego nawrócenia do Chrystusa pouczał nas święty nasz ojciec Franciszek.

58 W ten sposób, nie dzięki naszym zasługom, ale tylko z miłosierdzia Bożego i z łaski hojnego Dawcy, samego Ojca miłosierdzia (2Kor 1,3), będą zawsze roztaczać woń dobrej sławy tak na te, które są daleko, jak i na te, które są blisko (por. 2Kor 2,15).

59 Miłujcie się nawzajem miłością Chrystusową (por. Rz 12,10; Jk 2,18; 1J 3,18), a miłość, którą macie w sercu, okazujcie przez uczynki na zewnątrz,

60 aby siostry, zachęcone tym przykładem, wzrastały zawsze w miłości Bożej i w miłości wzajemnej.

61 Proszę również tę, która będzie pełnić urząd, aby starała się siostrom bardziej przewodzić cnotami i świętym życiem niż urzędem,

62 żeby siostry pociągnięte jej przykładem były posłuszne nie tyle ze względu na jej urząd, co z miłości.

63 Niech będzie także troskliwa i rozważna w stosunku do sióstr, jak dobra matka wobec swych córek.

64 A zwłaszcza niech się stara zaopatrywać każdą z sióstr według jej potrzeb z tego, co Pan im da.

65 Niech będzie dla nich tak uprzejma i przystępna, aby mogły spokojnie wyjawiać swoje potrzeby,

66 i według własnego uznania, zwracać się do niej z ufnością o każdej porze, zarówno w sprawach własnych, jak innych sióstr.

67 Siostry zaś podwładne niech pamiętają, że dla Pana wyrzekły się własnej woli,

68 dlatego chcę, aby były posłuszne swej matce, jak to dobrowolnie przyrzekły Panu,

69 gdyż na widok wzajemnej miłości, pokory i jedności wśród sióstr matce będzie lżej dźwigać ciężar urzędu,

70 a przez święte życie sióstr to, co jest przykre i gorzkie, zmieni się jej w słodycz.

71 A ponieważ wąska jest droga i ścieżka, i ciasna brama, którą się idzie i wchodzi do życia, niewielu jest tych, którzy nią idą (por. Mt 7,14) i wchodzą.

72 A wśród tych, którzy nią idą przez jakiś czas, tylko bardzo nieliczni trwają na niej do końca.

73 Błogosławieni, którym dane jest iść (por. Ps 119,1) tą drogą i wytrwać na niej aż do końca (por. Mt 10,22).

74 Wszedłszy więc raz na drogę Pańską, uważajmy, abyśmy nigdy z niej, w żaden sposób nie zboczyły z własnej winy, przez niedbalstwo lub niewiedzę,

75 i nie przyniosły wstydu tak wielkiemu Panu, Jego Matce Dziewicy, świętemu naszemu ojcu Franciszkowi, Kościołowi tryumfującemu, a także walczącemu.

76 Napisane jest bowiem: Przeklęci, którzy odstępują od twoich przykazań (Ps 119,21).

77 Dlatego klękam przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ef 3,14), aby przez zasługi chwalebnej Dziewicy, świętej Jego Matki, świętego ojca naszego Franciszka i wszystkich świętych,

78 sam Pan, który dał dobry początek, dawał wzrost (por. 2Kor 8,6.11; 1Kor 3,6.7) i wytrwanie do końca. Amen.

79 To pismo, aby lepiej było zachowane, zostawiam wam, moim najdroższym i najukochańszym siostrom, obecnym i przyszłym, na znak błogosławieństwa Pana i świętego ojca naszego Franciszka oraz błogosławieństwa mojego, waszej matki i służebnicy.

Skip to content